Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước

 Tên giao dịch tiếng Anh: Investment, Trade and Tourism Promotion Center of Bình Phước Province
Tên viết tắt: BinhphuocITTPC
       Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND tỉnh. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh Bình Phước. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng theo quy định của pháp luật
       Trung tâm có chức năng tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các chính sách thu hút về đầu tư, thương mại  và du lịch, tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh, thực hiện công tác hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tìm cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
       Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước do  Giám đốc điều hành và có 02 Phó giám đốc giúp việc Giám đốc. Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước bổ nhiệm, miễn nhiệm.
DANH BẠ CÁN BỘ NHÂN VIÊN CỦA TRUNG TÂM XÚC TIẾN  ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI  DU LỊCH BÌNH PHƯỚC
STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
CƠ QUAN  DI ĐỘNG
I Ban Giám đốc      
1 Trần Quốc Duy (GĐ) 02713818686 0937.729.266  tranquocduy.ttxtdttmdl@binhphuoc.gov.vn
2 Nguyễn Quang Hòa (PGĐ) 02713818688   nguyenquanghoa.ttxtdttmdl@binhphuoc.gov.vn
II Phòng tổ chức hành chính 02713818666    
1 Lê Thị Kim Ngân (TP)   0975.006.424 lethikimngan.ttxtdttmdl@binhphuoc.gov.vn
2 Trương Thị Khánh Vân   0916685777 truongthikhanhvan.ttxtdttmdl@binhphuoc.gov.vn
3 Bùi Quang Minh   0987.208.490 buiquangminh.ttxtdttmdl@binhphuoc.gov.vn
4 Hoàng Minh Nguyệt   0916.889.379 hoangminhnguyet.ttxtdttmdl@binhphuoc.gov.vn
5 Phạm Thị Như Tuyền   0905.882.888 nhutuyenp@gmail.com
6 Nguyễn Nam Đức   0936.123.956 nguyennamduc.ttxtdttmdl@binhphuoc.gov.vn
III Phòng xúc tiến đầu tư 02713818662    
1 Hà Ngọc Nhung  (TP)   0949.954.009 hangocnhung.ttxtdttmdl@binhphuoc.gov.vn
2 Đậu Thị Ngân   0976.412.405 dauthingan.ttxtdttmdl@binhphuoc.gov.vn
3 Nguyễn Thị Lan   0912.544.017  
4 Lê Trọng Minh   0933.634.766  
IV Phòng xúc tiến du lịch 02713818665    
1 Nguyễn Anh Hùng (PTP)   0848.176.189 nguyenanhhung.ttxtdttmdl@binhphuoc.gov.vn
2 Lê Tuấn Phương   0946020009 tuanphuong100683@gmail.com
V Phòng Tư vấn Dịch vụ 02713818662    
1 Trương Thị Quỳnh (PTP)   0942.826.299 truongthiquynh.ttxtdttmdl@binhphuoc.gov.vn
2 Nguyễn Văn Hùng   0912.044.339 nguyenvanhung.ttxtdttmdl@binhphuoc.gov.vn
VI Phòng Xúc tiến Thương mại 02713818669    
1 Trịnh Hùng Sơn (PTP)   0919.842.379 trinhhungson.ttxtdttmdl@binhphuoc.gov.vn
2 Hứa Thị Trúc Loan   0933.812.090 huathitrucloan.ttxtdttmdl@binhphuoc.gov.vn
     Ngoài các phòng trên, Trung tâm có các thông tin từ bản tin Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thông qua trang website binhphuocittpc.gov.vn, Hệ thống đối thoại doanh nghiệp trực tiếp và trực tuyến…
        CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
       Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Bình Phước (ITTPC)
       Tham gia xây dựng chương trình, đề án xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh theo từng giai đoạn trình UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời tổ chức thực hiện các chương trình, đề án đó sau khi được phê duyệt.
       Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; xây dựng cơ sở dữ liệu về tiềm năng của tỉnh, đồng thời tổ chức quảng bá, phổ biến chính sách khuyến khích về đầu tư và hình ảnh về các hoạt động thương mại, du lịch ra ngoài tỉnh, nước ngoài nhằm thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức.
       Giúp UBND tỉnh phối hợp, quan hệ với các cơ quan, tổ chức có liên quan như: Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, các Sứ quán, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đào tạo hợp pháp, các đối tác nước ngoài vào Việt Nam có hoạt động liên quan theo quy định của pháp luật để thu thập thông tin, nghiên cứu, dự báo, định hướng, phát triển thị trường, các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng và xuất khẩu, nhận diện và định hướng giải pháp đối phó với các rào cản thương mại đối với sản phẩm xuất khẩu của tỉnh; hỗ trợ xây dựng thương hiệu các sản phẩm hàng hóa của tỉnh và của doanh nghiệp
       Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài nước xây dựng chiến lược Marketing địa phương hàng năm, 5 năm nhằm quảng bá hình ảnh và con người Bình Phước.
       Phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương xây dựng danh mục kêu gọi đầu tư hàng năm theo từng lĩnh vực đầu tư, theo địa bàn đầu tư
       Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Công Thương, Trung tâm Phát triển quỹ đất trong việc kêu gọi, xúc tiến đầu tư các dự án phù hợp với quy hoạch vào khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, quỹ đất dự trữ phát triển công nghiệp do các đơn vị đang quản lý nhằm chủ động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch đạt hiệu quả.
       Thu thập, khai thác, xử lý, dự báo, cung cấp và phổ biến thông tin về thị trường, thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh; thu thập thông tin nghiên cứu thị trường trong nước và xuất khẩu, khách hàng, chính sách hiện hành và thực hiện hoạt động thu hút vào lĩnh vực thương mại và du lịch nhằm phục vụ cho công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; tiếp nhận thông tin về khả năng cung - cầu của thị trường để hình thành ngân hàng dữ liệu về thương mại và du lịch của tỉnh.
       Làm đầu mối tiếp nhận và hướng dẫn thủ tục đầu tư, hồ sơ đầu tư, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đến thủ tục đầu tư như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an, Cục thuế tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trong và ngoài nước; tìm kiếm, xây dựng chương trình hợp tác du lịch trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia thực hiện.
       Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tìm kiếm, tiếp cận các nguồn tài chính trung và dài hạn của các tổ chức ngân hàng, quỹ hỗ trợ đầu tư...; xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam; xây dựng phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm xuất khẩu; hướng dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư các thủ tục hành chính trong quá trình triển khai dự án đầu tư.
       Hướng dẫn, tư vấn cho các cá nhân, tổ chức kinh tế trong nước, đối tác nước ngoài lựa chọn đối tác đầu tư, hợp tác, tiến hành đàm phán, tiếp nhận các dự án theo quy định của pháp luật; các thủ tục về thành lập doanh nghiệp trong nước, ngoài nước.
       Tổ chức khảo sát, nghiên cứu thị trường; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội chợ triển lãm thương mại, các hội chợ và triển lãm hàng xuất khẩu trong và ngoài tỉnh; tổ chức hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.
       Tổ chức đón tiếp, bố trí chương trình cho các doanh nghiệp, các tổ chức và cơ quan nước ngoài vào tỉnh tìm hiểu môi trường đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh; cung cấp hoặc giới thiệu cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp trong và ngoài nước như thuê văn phòng, phòng hội nghị, dịch vụ thư ký, phiên dịch và chuyên viên nghiệp vụ, tham quan, gặp gỡ doanh nghiệp.
       Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý ở các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư, kinh doanh thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh.
       Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thành lập các Văn phòng Đại diện thương mại và du lịch ở trong nước và nước ngoài, các phòng trưng bày, cửa hàng bán sản phẩm theo quy định của pháp luật; tổ chức hoặc hỗ trợ tổ chức các đoàn doanh nghiệp của tỉnh đi khảo sát thị trường, tham dự hội chợ, triển lãm, diễn đàn trong nước và nước ngoài; tham gia tư vấn về các cơ chế chính sách, giải pháp khuyến khích đầu tư tư vấn, cung cấp các dịch vụ về pháp lý, kỹ thuật nghiệp vụ kinh doanh.
       Phát hành bản tin, các ấn phẩm về môi trường đầu tư, thương mại - xuất, nhập khẩu và du lịch; tham gia các ấn phẩm thông tin kinh tế của tỉnh theo quy định của pháp luật nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, quảng cáo các sản phẩm liên quan đến thương mại và du lịch.
       Cung cấp các dịch vụ công thông qua hệ thống thông tin điện tử của Trung tâm; tham gia thực hiện cổng thương mại điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu mua, bán tư vấn các thủ tục đầu tư, các dự án, thương hiệu sản phẩm và danh lam thắng cảnh, vùng sinh thái du lịch của tỉnh trực tuyến qua mạng nhằm phục vụ cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm kiếm thông tin.
       Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Hỗ trợ online
Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay623
  • Tháng hiện tại19,881
  • Tổng lượt truy cập253,999

478

Quy định và quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng và bảo mật thông tin trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Thời gian đăng: 21/11/2023

lượt xem: 15 | lượt tải:5

TB

Về việc khảo sát và tư vấn thi công trang trí, sửa chữa, mua sắm, nâng cấp hội trường phòng họp của Trung tâm

Thời gian đăng: 21/08/2023

lượt xem: 110 | lượt tải:34

33/2023/QĐ-UBND

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch

Thời gian đăng: 13/09/2023

lượt xem: 78 | lượt tải:38

228/QĐ-TTXT

Chỉ định thầu theo hình thức rút gọn gói thầu: Nâng cấp hệ thống mạng đường truyền Internet, wifi tại Trung tâm

Thời gian đăng: 25/07/2023

lượt xem: 95 | lượt tải:40

231

Kế hoạch Chuyển đổi số 2023 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch

Thời gian đăng: 21/11/2023

lượt xem: 11 | lượt tải:9
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây