THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022

Thứ ba - 10/01/2023 03:30
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022
           UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
     TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ,
  THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
 
                Số:          /TB-TTXT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

                     Bình Phước, ngày      tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022
         
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh về ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 09/11/2010 của UBND tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-SNV ngày 08/11/2022 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-SNV ngày 05/01/2023 của Sở Nội vụ về việc điều chỉnh trình độ chuyên môn nhu cầu tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch năm 2022;
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau:
1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển
* Điều kiện, tiêu chuẩn
Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm.
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật.
* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Phương thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch năm 2022 được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.
3. Nguyên tắc tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm hiện còn của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của vị trí cần tuyển. đạt trình độ theo quy định.
4. Quy định về hồ sơ và đăng ký dự tuyển
* Quy định về hồ sơ
- Hồ sơ của người đăng ký tuyển dụng bao gồm:
+ Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);
+ Sơ yếu lý lịch, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (theo mẫu);
+ Bản sao giấy khai sinh; giấy chứng minh nhân dân; hộ khẩu thường trú;
+ Giấy chứng nhận sức khỏe có dán ảnh, có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (do cơ quan Y tế cấp huyện trở lên xác nhận theo mẫu do Bộ Y tế phát hành).
+ Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT; Bằng tốt nghiệp chuyên môn nghiệp vụ.
+ Bản sao kết quả học tập toàn khóa (sổ học tập, bảng điểm, phiếu điểm) có xác nhận về điểm số trung bình toàn khóa học, điểm tốt nghiệp và có xếp loại tốt nghiệp do trường đào tạo cấp phù hợp với vị trí việc làm, yêu cầu của ngạch dự tuyển;
+ Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ tiếng Anh; Chứng chỉ tin học; Chứng chỉ đào tạo khác (nếu có);
+ Hợp đồng làm việc của cơ quan (nếu có);
+ Bản sao có công chứng sổ BHXH hoặc tờ khai BHXH (nếu có) đối với những người có hợp đồng;
+ Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
+ 02 ảnh 4x6 và 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ để liên hệ;
Người nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình.
(Lưu ý: Mỗi người dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ nộp dự tuyển không trả lại)
* Quy định khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác bằng văn bản đến Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch nộp hồ sơ vì đây là một bước sơ tuyển; hồ sơ phải đúng quy định.
- Khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải xuất trình bản chính của các loại giấy tờ đã sao y (có chứng thực) để đối chiếu.
- Người đăng ký dự tuyển và người được ủy quyền phải thực hiện các yêu cầu và hướng dẫn của người nhận hồ sơ; phải đảm bảo thông tin kê khai trong hồ sơ là hoàn toàn đúng sự thật và có trách nhiệm kiểm tra tất cả các thông tin của mình trong danh sách đăng ký dự tuyển trước khi ký tên vào danh sách nhận hồ sơ; không được điều chỉnh hồ sơ dự tuyển sau khi ký tên vào danh sách đăng ký.
Đảm bảo liên lạc được với người đăng ký dự tuyển qua số điện thoại đã đăng ký trong hồ sơ dự tuyển; thí sinh dự tuyển được mời khi cần thiết trong quá trình xét duyệt phải có mặt đúng ngày, giờ, địa điểm theo yêu cầu của Hội đồng tuyển dụng.
Người đăng ký tuyển dụng phải giữ biên nhận hồ sơ để sử dụng khi có việc liên hệ hoặc trao đổi công việc với Hội đồng xét tuyển trong suốt quá trình xét tuyển.
* Không nhận và không xét những hồ sơ sau đây
- Hồ sơ gửi qua đường bưu điện.
- Hồ sơ nộp thay nhưng không có giấy ủy quyền, nộp trễ hạn, hồ sơ không đúng quy định hoặc không xuất trình được bản chính.
- Hồ sơ những trường hợp đã được xét tuyển trong những năm trước nhưng tự ý bỏ nhiệm sở.
- Hồ sơ của người dự tuyển nộp từ 02 bộ hồ sơ trở lên.
5. Số lượng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của từng vị trí việc làm cần tuyển:
+ Số lượng tuyển dụng: 02 vị trí
- 01 vị trí theo dõi lĩnh vực công nghệ thông tin và phụ trách website. Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, có kinh nghiệm 01 năm trở lên.
- 01 vị trí theo dõi lĩnh vực xúc tiến đầu tư nước ngoài. Yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Kinh tế đối ngoại, Ngôn ngữ Anh, Luật; có kinh nghiệm.
6. Nội dung xét tuyển viên chức
- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2;
- Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển.
7. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
7.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
a. Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên dưới đây cao hơn lấy theo thứ tự điểm cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm:
- Anh hùng lực lương vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên. Người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong hàm sỹ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả vòng 2:
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả vòng 2.
Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
7.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có cùng số điểm tính theo quy định tại khoản b mục này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Giám đốc Trung tâm trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.
* Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
8. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ
- Thời gian bán và nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/02/2023.
- Địa điểm mua hồ sơ: Thí sinh có nhu cầu dự tuyển, liên hệ mua hồ sơ tại phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước, Địa chỉ: QL 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Số điện thoại: 02713818664.


- Lệ phí: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT -BTC ngày 20/10/2021 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Phí dự tuyển: 500.000 đồng/hồ sơ
- Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển
+ Thí sinh dự tuyển căn cứ vào nhu cầu trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm đính kèm theo Thông báo này để nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí tại cơ quan có nhu cầu tuyển dụng (Thời gian nộp hồ sơ kể từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 20/02/2023).
+ Hội đồng tuyển dụng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ của thí sinh có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của cơ quan.
+ Sau khi tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm chuyển hồ sơ và danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển về Ban Giám sát để kiểm tra.
- Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn: Sẽ có thông báo riêng bằng văn bản đến nơi thí sinh đăng ký dự thi và đăng tải trên website của cơ quan.
Trên đây là Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch năm 2022 để các thí sinh có nhu cầu đăng ký tham gia dự tuyển./.
Nơi nhận:                                                                                  GIÁM ĐỐC
- Sở Nội vụ;
- Ban Giám đốc;                                                                               
- Các phòng chuyên môn;
- Đăng website;
- Lưu: VT; (NT).                                                                                       
 

Tác giả: TTXTDTTMDL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hỗ trợ online
Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay623
  • Tháng hiện tại19,897
  • Tổng lượt truy cập254,015

478

Quy định và quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng và bảo mật thông tin trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Thời gian đăng: 21/11/2023

lượt xem: 15 | lượt tải:5

TB

Về việc khảo sát và tư vấn thi công trang trí, sửa chữa, mua sắm, nâng cấp hội trường phòng họp của Trung tâm

Thời gian đăng: 21/08/2023

lượt xem: 110 | lượt tải:34

33/2023/QĐ-UBND

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch

Thời gian đăng: 13/09/2023

lượt xem: 78 | lượt tải:38

228/QĐ-TTXT

Chỉ định thầu theo hình thức rút gọn gói thầu: Nâng cấp hệ thống mạng đường truyền Internet, wifi tại Trung tâm

Thời gian đăng: 25/07/2023

lượt xem: 95 | lượt tải:40

231

Kế hoạch Chuyển đổi số 2023 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch

Thời gian đăng: 21/11/2023

lượt xem: 11 | lượt tải:9
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây